Calibre nmMPC

Calibre Mask Process Correction(MPC)提供了专门为电子束掩模书写器开发的优化。新的校正和建模功能提高了高级节点的掩模CD线性度和一致性,尤其是对于较小的特征尺寸(如SRAFs)

软件说明

EDA电子设计自动化

Calibre OPCsbar

2023-11-5 15:25:23

EDA电子设计自动化

Calibre MDPverify

2023-11-5 15:25:26

搜索